Rada rodziców

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko”

ul. Kopernika 16 w Szczecinku

I. Postanowienia ogólne.

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Szczecinku ul. Kopernika 16. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola i przepisami prawa.

II. Cele i zadania Rady Rodziców.

1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2. Przyczynianie się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci poprzez uczestniczenie w życiu przedszkola.

3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

5. Wnioskowanie do Dyrektora przedszkola o zorganizowanie zajęć dodatkowych.

6. Wypełnianie obowiązków wynikających z działalności statutowej i administracyjnej.

III. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców.

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie oddziału przedszkolnego.

2. Jeden rodzic reprezentuje jedno dziecko.

3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie przedstawicieli do Rady Rodziców Przedszkola „Słoneczko”. Rodzice dzieci z danej grupy wskazują 3 osoby.

4. Głosowanie jest tajne.

5. Pozostałe osoby, jeśli wyrażają chęć uczestnictwa w pracach Rady Rodziców, stanowią zespół doradczy.

6. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców, nie później niż do 31 października.

7. Rada Rodziców Przedszkola „Słoneczko” składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza, trzech członków komisji rewizyjnej, członków.

8. Przedstawiciel do Rady Rodziców wybierany jest z każdej grupy na początku każdego roku szkolnego. Prezydium Rady Rodziców wybierane jest na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w drodze jawnych wyborów.

9. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Co najmniej jeden członek komisji powinien być zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

10. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje lub zespoły doradcze spośród swoich członków i innych rodziców.

11.  Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

12.  Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady, propozycji członków rady rodziców, rodziców lub dyrektora.

13. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

IV. Zadania członków Rady Rodziców.

1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

– kierowanie pracą Rady Rodziców,

– opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola,

– współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy,

– zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,

– przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola,

– W czasie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący.

2. Zadania skarbnika Rady Rodziców:

– czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.

– systematyczne sprawdzanie dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,

3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:

– sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Rodziców oraz prowadzenie dokumentacji.

4. Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

–  dokonywanie kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie

oraz na koncie Rady Rodziców.

V. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.

2. Uchwały są protokołowane i stanowią załącznik do protokołu.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców.

1. Plenarne zebranie Rady Rodziców jest zwoływane co najmniej raz w roku na wniosek przewodniczącego rady rodziców, dyrektora lub rady pedagogicznej.

2. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Na posiedzenia Rady Rodziców zapraszany jest dyrektor, mogą być zaproszeni członkowie rady pedagogicznej i inni rodzice.

3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, za protokoły odpowiada sekretarz Rady Rodziców.

4. Posiedzenie komisji rewizyjnej jest obligatoryjne na początku każdego roku szkolnego. Wnioski i ustalenia komisji rewizyjnej muszą mieć formę pisemną. Są przedstawiane na posiedzeniu rady rodziców.

VII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców.

1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określają: Regulamin Rady Rodziców i preliminarz wydatków.

2. Na pierwszym zebraniu ogółu rodziców zostaje przedstawiony preliminarz wydatków oraz optymalna składka, która, uzyskana od każdego dziecka, pozwoli na wzbogacenie oferty przedszkola, głównie w zakresie zajęć wykraczających poza podstawę programową.

3. Rodzice wpłacają raz w miesiącu zadeklarowaną kwotę.

4. Pieniądze wpłacane są na konto bankowe.

5. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są ewidencjonowane w „Księdze przychodów i rozchodów Rady Rodziców” prowadzonej dla celów ewidencji finansowej.

6. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na działalność na zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową, tj. działalność edukacyjną, finansowanie teatrzyków, koncertów i wycieczek, dofinansowanie imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci i inne wskazane w rocznym preliminarzu zadania.

7. O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje Rada Rodziców

       w porozumieniu z dyrektorem przedszkola na podstawie zatwierdzonego planu finansowego na dany rok szkolny.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną.

2. Kadencja Rady Rodziców trwa rok. W każdym roku szkolnym mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające do prezydium Rady Rodziców.

3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

4. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje nowemu przewodniczącemu wszystkie sprawy, także finansowe, związane z działalnością Rady Rodziców.

5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu rady, przy obecności co najmniej 50% członków rady.

6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

7. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady Rodziców. W przypadku jego nieobecności obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Rady Rodziców.

8. Dyrektor ma prawo wstrzymać uchwałę Rady Rodziców niezgodną z przepisami prawa, regulaminem Rady Rodziców lub statutem przedszkola.

9. Rada Rodziców ma prawo prosić dyrektora przedszkola o ocenę pracy nauczyciela.

10. Regulamin wchodzi z dniem uchwalenia.